1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem skarpetki.com.pl, oferujący produkty fabrycznie nowe własnej produkcji jest prowadzony przez firmę P.P.H.U. "MEGI" Krzysztof Rakowski, ul. Skautów Łódzkich 38, 92-640 Łódź, NIP: 7281011469, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi.

1.2. Dane kontaktowe:

a) e-mail: sklep@skarpetki.com.pl

b) telefon: 696-782-409, 602-231-867

1.3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.4. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu skarpetki.com.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Są one wiążące dla stron od momentu zawarcia Umowy (patrz. punkt 2.1.).

1.5. Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki, które każdorazowo są naliczane przy składaniu zamówienia. Koszt wysyłki będzie określony i znany Klientowi przed podjęciem wiążącej decyzji o zakupie.

2. Zamówienia i płatności

2.1. Poprzez zawarcie Umowy pomiędzy Sklepem a Kupującym rozumie się potwierdzenie przez Sklep zamówienia Kupującego złożonego za pomocą formularza zamówień, na które składają się następujące dane: rodzaj wybranego towaru, cena towaru oraz koszty wysyłki.

2.2. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja Regulaminu, o którą Klient zostanie poproszony przed akceptacją formularza zamówień. Nie jest zaś konieczne zakładanie konta użytkownika czyli zarejestrowanie się w Sklepie, aby złożyć zamówienie.

2.3. W każdym momencie po założeniu Konta Klient ma prawo do jego trwałego usunięcia: samodzielnie w Sklepie, poprzez wyrażenie takiej woli w korespondencji elektronicznej (adres e-mail patrz punkt 1.2.) lub tradycyjnej (patrz punkt 1.1.).

2.4. Poprzez realizację zamówienia rozumie się nadanie przez Sklep przesyłki u operatora logistycznego. W zależności od wybranej opcji jest to dostarczenie paczek pod wskazany adres, a w przypadku braku osoby upoważnionej do odebrania przesyłki: do Urzędu Poczty Polskiej lub w siedzibie Kuriera. Warunki realizacji zamówienia określa punkt 2.6.

2.5. Bezpośrednio po przyjęciu zamówienia zostanie wysłany e-mail z podsumowaniem transakcji (zakupiony towar, jego cena, koszty wysyłki).

2.6. Warunkiem prawidłowej realizacji zamówienia jest podanie właściwych danych teleadresowych koniecznych do przesłania towaru, wybór opcji dostawy towaru oraz dokonanie zapłaty do 10 dni po złożeniu zamówienia z podaniem numeru zamówienia w tytule wpłaty.

2.7. Zamówienia, które nie zostaną opłacone do 10 dni zostają anulowane.

2.8. Jeżeli Sklep nie będzie mógł zrealizować zamówienia (o czym poinformuje drogą elektroniczną niezwłocznie, ale nie później niż 2 dni po złożeniu zamówienia) to za zgodą Klienta spełni świadczenie zastępcze tj. zaoferuje towar w tej samej jakości, cenie lub podobny ale tylko po uzgodnieniu z klientem.

2.9. W wypadku braku zgody Klienta na świadczenie zastępcze oraz jeżeli złożone zamówienie zostało opłacone przelewem to kwota zostanie zwrócona na rachunek nadawcy w terminie 24h (dotyczy dni roboczych).

2.10. Każdorazowo gdy klient poda złe dane w formularzu zamówienia ma prawo je zmienić kontaktując się ze sklepem korzystając z danych wyszczególnionych w punkcie 1.2.

3. Koszty i terminy przesyłek

3.1. Koszty związane z przesłaniem zamówienia są zależne od wybranej przez Klienta opcji wysyłki.

3.2. Koszty przesyłki określone są na stronie Wysyłka i Płatności.

3.3. Każdorazowo przed podjęciem ostatecznej i wiążącej umowy o zakupie Klient będzie wyraźnie powiadomiony na formularzu zamówień o wybranej przez siebie formie przesyłki i wiążącym się z tym kosztem.

3.4. Czas dostarczenia zamówienia to czas liczony od nadania przesyłki w Urzędzie Pocztowym lub u kuriera do momentu odebrania jej przez Klienta lub pozostawienia przez operatora logistycznego powiadomienia o możliwości odebrania przesyłki (tzw. awizo).

3.5. Czas dostarczenia zamówienia jest zależny od wybranej formy przesyłki.

3.6. W przypadku deklaracji operatora logistycznego o zagubieniu przesyłki Sklep zajmie się organizacją postępowania reklamacyjnego.

3.7. Jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry to w przypadku opisanym w punkcie 3.6 Sklep dokona zwrotu środków niezwłocznie (ale nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych).

4. Zwroty i reklamacje towarów

4.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 30 dni bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia. Termin płynie od daty odebrania przesyłki do daty złożenia oświadczenia przy czym jako złożenie oświadczenia rozumie się datę jego nadania a nie dzień odebrania przez Sklep.

4.2. Oświadczenie można złożyć dowolnym sposobem np. list polecony, poczta elektroniczna lub dołączyć do przesyłki.

4.3. Warunkiem odstąpienia od Umowy jest odesłanie rzeczy w stanie niezmienionym oraz dołączenie do paczki kartki z danymi, z numerem zamówienia, numerem konta lub wypełnionego formularza zwrotu.

4.4. Po otrzymaniu przesyłki ze zwróconym towarem Sklep dokona niezwłocznego zwrotu środków, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

4.5. W wypadku odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni sklep nie pokrywa kosztów przesłania towaru od Kupującego do siedziby firmy.

4.6. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.

4.7. Każdorazowo gdy towar jest niezgodny z Umową Klientowi przysługuje prawo do reklamacji przy czym Klient jest zobowiązany opisać na czym polega niezgodność oraz dokonać wyboru swojego roszczenia tj. żądać naprawy lub wymiany. Opis niezgodności oraz wybór roszczenia prosimy kierować drogą elektroniczną (adres e-mail patrz punkt 1.2) lub listownie na adres siedziby (adres patrz punkt 1.1).

4.8. Do reklamacji Sklep ustosunkuje się w terminie 14 dni liczonym od daty odebrania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

5. Wymiany

5.1. Klient ma prawo wymienić produkt na inny w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki.

5.2. W celu wymiany towaru, Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie. Oświadczenie można złożyć pocztą elektroniczną z podaniem: imienia, nazwiska, adresu, numeru zamówienia oraz nazwy towaru na wymianę. Towar na wymianę jest rezerwowany w magazynie dla danego Klienta.

5.3. Warunkiem wymiany jest odesłanie rzeczy w stanie niezmienionym oraz dołączenie do paczki kartki z danymi i numerem zamówienia.

5.4. Po otrzymaniu przesyłki z towarem na wymianę Sklep dokona wymiany nie później niż w ciągu 48h.

5.5. Koszt przesyłki na wymianę ponosi Klient.

5.6. Jeżeli z tytułu wymiany wynika dopłata lub zwrot, sklep skontaktuje się z Klientem drogą mailową.

5.7. Towar do wymiany należy wysłać na adres:

P.P.H.U. "MEGI" Krzysztof Rakowski, ul. Skautów Łódzkich 38, 92-640 Łódź

6. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

6.1. W przypadku podejrzeń Klienta, że elektroniczny mechanizm składania zamówień (czytaj formularz zamówień) błędnie oblicza wartość zamówienia lub w inny sposób różni się z zapisami Regulaminu ma prawo do reklamacji przy czym jest zobowiązany do opisania na czym polega błąd. Poprzez błąd w obliczeniu wartości zamówienia rozumie się przede wszystkim zawyżone ceny towarów i kosztów wysyłki w stosunku do tych, które prezentowane są na kartach poszczególnych produktów.

7. Dane osobowe Klientów i ich bezpieczeństwo

7.1. Dane osobowe Klientów wykorzystywane są tylko do celów realizacji zamówienia przez Firmę P.P.H.U. "MEGI" Krzysztof Rakowski.

7.2. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane firmom zewnętrznym za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 5.3.

7.3. Klient dokonujący zakupu w Sklepie i decydujący się skorzystać z usług kuriera, wyraża zgodę na przekazanie swojego numeru telefonu, który może być wykorzystany przez firmę kurierską w celu dostarczenia paczki do klienta.

8. Newsletter

8.1. Newsletter (informacja handlowa) wysyłana jest tylko do tych Użytkowników, którzy są zarejestrowani w bazie Sklepu i wyrazili na niego zgodę.

8.2. Klient ma prawo do rezygnacji z newslettera poprzez wyrażenie takiej woli w: korespondencji elektronicznej lub tradycyjnej (dane do korespondencji patrz punkt 2.1) lub poprzez kliknięcie na aktywny link rezygnacji z otrzymywania newslettra, który każdorazowo załączony jest do treści wysyłanej informacji handlowej.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Spory zostaną oddane sądowi właściwemu dla miejsca zamieszkania Klienta.

9.2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają akty prawne: kodeks cywilny (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93), ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (z dnia 27 lipca 2002 - Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z dnia 18 lipca 2002r. - Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) oraz ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (z dnia 2 marca 2000r. - Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271).

9.3. W myśl Art. 8.1 punkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną sklep www.JegoSzafa.pl udostępni klientowi regulamin przed akceptacją formularza zamówień w taki sposób, który umożliwi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się klient (np. w postaci pliku PDF lub zrzutu ekranu).

10. Wymagania techniczne

10.1. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy ze sklepem skarpetki.com.pl:

a) dostęp do sieci Internet,

b) zainstalowana przeglądarka stron WWW następujących marek i wersji: Microsoft Internet Explorer wersja 7 lub nowsza, Mozilla Firefox  wersja 8 lub nowsza, Google Chrome, Opera

c) sklep skarpetki.com.pl nie wymaga określonej rozdzielczości ekranu – dla komfortu przeglądania stron zalecana jest rozdzielczość ekranu: 1024x768 pixela.

d) posiadanie aktywnego konta e-mail

e) polityka związana z tzw. plikami cookies została opisana w Polityce Cookies